yonetimBeden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Eğilimleri ile Sınıf Yönetimi Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu arastırmanın temel amacı; ilkokul 1-4. sınıflarda oyun ve fiziki etkinlikler dersini verecek olan sınıf ve beden eğitimi öğretmen adaylarının, is öncesi demokratik eğilimleri ile sınıf yönetim anlayısları arasındaki iliskiyi incelemektir. Arastırmanın örneklemini 2011-2012 eğitim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğrencileri (n=108) ile Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görmekte olan, dördüncü sınıf öğrencileri (n=30) olusturmustur. Verilerin toplanmasında Lütfü Ilgar’ın Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği (SYBÖ) (r=0,809 ve 0,790), Akbaslı, Yelken ve Sünbül tarafından gelistirilen Demokratik Eğilim Ölçeği (DEÖ) (r=0,74) kullanılmıstır. Verilerin çözümlenmesinde ise, korelasyon, t-testi ve varyans analizi istatistiksel tekniklerinden yararlanılmıstır. Arastırma sonuçları öğretmen adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi anlayısları arasında pozitif yönde bir iliskinin olduğunu göstermektedir (r=,414) Ayrıca; öğretmen adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi anlayısları arasında okudukları bölüme göre anlamlı bir farklılasma olmadığı belirlenmistir.

Dosyalar

1

Sınıf Yönetimi-Demokrasi_Pegem

İndirmek için tıklayınız